About Us
การดำเนินงานในปัจจุบัน

ก่อตั้งโดยคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ดำเนินกิจการขนส่งโดยสารทางน้ำ

โดยได้รับอนุญาติเดินเรือโดยสารประจำทางจากกรมเจ้าท่าในสมัยนั้น ปัจจุบันคือกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โดยแรกเริ่มกระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยบริการเดินเรือด่วนในนามขององค์การ รสพ. และต่อมาได้ขายกิจการต่อให้กับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2514


 

ตลอดระยะเวลาการให้บริการเดินเรือโดยสารมากว่า 38 ปี บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการเดินเรือและท่าเรือ ในความรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำตามนโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ พยายามปรับปรุงการบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย โดยพัฒนาเรื่อให้มีมาตรฐานความแข็งแรง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดมา
 

การดำเนินงานในปัจจุบัน

ปัจจุบันให้บริการเดินเรือโดยสารเส้นทางระหว่าง ปากเกร็ด (นนทบุรี) ถึงราษฎร์บูรณะรวมระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร กับ 4 สายการเดินเรือหลักได้แก่

1.สายเรือประจำทาง
2.สายเรือด่วนพิเศษธงส้ม
3.สายเรือด่วนพิเศษธงเหลือง
4.สายเรือด่วนพิเศษธงเขียว

ซึ่ง ณ ปัจจุบันจอดรับส่งผู้โดยสารตลอดเส้นทางการเดินเรือจำนวน 38 ท่าเรือ ใช้เรือในการบริการทั้งสิ้น 65 ลำ ซึ่งมีเรือขนาดใหญ่ที่รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ จำนวน 15 ลำ บรรจุผู้โดยสารได้ 150 คน ขนาดกลาง 50 ลำ บรรจุผู้โดยสารได้ 90 คน และพนักงานเจ้าหน้าที่อีกกว่า 300 ชีวิต ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 35,000 ถึง 40,000 คนต่อวัน หรือประมาณ 13.5 ล้านคนต่อปี

 

บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด มีการพัฒนารูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล และมีโครงการที่จะยกระดับท่าเทียบเรือให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เข้าถึงบริการได้ง่าย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อให้การคมนาคมในกรุงเทพฯ สะดวกสบายยิ่งขึ้น


 

บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ดำนเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงคมนาคม และนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของสมาคมเรือไทย ซึ่งเป็นสมาคมของผู้ประกอบการด้านการให้บริการเรือประเภทต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย และล่าสุดเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาศที่ดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการและเปลี่ยนความเป็นพัฒนารูปแบบการต่อเรือ และการซ่อมบำรุงให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป

การดำเนินงานในปัจจุบัน
การดำเนินงานในปัจจุบัน

 

สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา 

เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2557

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เข้าเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

 

สมาคมเรือไทย

เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเรือไทย ปี พ.ศ. 2562